Villa la Fleur

Regulamin RODO

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli świadczyć usługi potrzebujemy zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
  Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma: Dantex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 01-231 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000472248  o numerze NIP: 5680000383 numerze REGON: 001403935 oraz Muzeum – Muzeum Villa la Fleur położone przy ul. Szpitalnej 14/16, 05-510 Konstancin Jeziorna, dalej jako „Muzeum”.
 2. Muzeum powołało inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Muzeum, pisząc na adres pocztowy Muzeum- ulica Szpitalna 14/16, 05-510 Konstancin Jeziorna.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji biletów na proponowane przez Muzeum wydarzenia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Muzeum, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
 5. Dane, które przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.
 7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Załącznik 1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczenie

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail. ). Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma: Dantex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11 01-231 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000472248  o numerze NIP: 5680000383 numerze REGON: 001403935 oraz Muzeum – Muzeum Villa la Fleur położone przy ul. Szpitalnej 14/16, 05-510 Konstancin Jeziorna.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji biletów na proponowane przez Muzeum wydarzenia.

Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu jest realizacja umowy dotyczącej sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Muzeum, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy.

Jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do:

 1. żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
  a) dostępu do moich danych osobowych;
  b) sprostowania moich danych osobowych;
  c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
  d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 2. wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,.
 3. przenoszenia moich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 5. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.