Villa la Fleur

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ BILETÓW ORAZ ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM
(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem villalafleur.com, której administratorem jest Dantex sp. z o.o. sp. k.
 2. Muzeum – Muzeum Villa la Fleur położone przy ul. Szpitalnej 14/16, 05-510 Konstancin Jeziorna.
 3. Obiekt – obszar na którym znajduję się Muzeum.
 4. Bilet - dokument uprawniający do wejścia na teren Obiektu udostępniony zwiedzającym, możliwy do nabycia za pośrednictwem Strony lub w kasach biletowych
 5. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze Strony celem rezerwacji lub zakupu Biletu.
 6. Cena biletu – cena Biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem w momencie zakupu.
 7. Operator płatności – instytucja płatnicza za pośrednictwem której przeprowadzone są rozliczenia transakcji zakupu Biletów dokonanej przez Kupującego na Stronie za pomocą przelewu form płatności udostępnionych przez Operatora płatności.

 

§ 2. SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
 2. Zakupu biletów na zwiedzanie Muzeum i wydarzenia można dokonać na Stronie lub w kasie Muzeum.
 3. Wysokość opłat określa cennik dostępny na Stronie oraz w kasie Muzeum.
 4. Zakup biletów oraz rezerwacja miejsc na wydarzenia jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłosić najpóźniej w momencie zakupu Biletów online.
 6. W przypadku, gdy potrzeba wystawienia faktury VAT została zgłoszona w terminie późniejszym niż moment zakupu, Muzeum wystawi fakturę VAT w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do swobodnego zarządzania dostępnością biletów na poszczególne wydarzenia w różnych kanałach sprzedaży, tj. online, w kasie Muzeum, jak również u zewnętrznych pośredników sprzedaży.
 8. Bilet zakupiony w kasie należy okazać bileterowi przy wejściu na wystawę lub wydarzenie.
 9. Po opłaceniu zamówienia internetowego system sprzedaży generuje bilety elektroniczne, które są wysyłane jako plik pdf na adres mailowy podany w zamówieniu.
 10. Bilety zakupione online i otrzymane drogą mailową po realizacji zamówienia należy okazać bileterowi lub osobie prowadzącej wydarzenie przy wejściu na wystawę lub wydarzenie. Bilety należy okazać w formie papierowego wydruku lub w formie elektronicznej na wyświetlaczu urządzenia mobilnego. W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy okazać również dokument uprawniający do ulgi.
 11. Bilet na zwiedzanie wystawy stałej oraz czasowej można kupić najpóźniej na 60 minut przed zamknięciem Muzeum.

 

§ 3. WAŻNOŚĆ BILETÓW I ZWROTY

 1. Bilety upoważniają do wstępu w dniu podanym na bilecie i są ważne przez cały dzień w godzinach otwarcia Muzeum.
 2. Bilety można zwracać w terminie do 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania. Nie jest możliwy zwrot biletów nabytych w terminie krótszym niż 3 dni przed zarezerwowanym terminem zwiedzania lub wydarzenia.
 3. W przypadku opłacenia biletów i niezwrócenia ich w terminie 3 dni przed terminem zwiedzania, bilety nie podlegają zwrotowi i uznaje się je za sprzedane.
 4. Zwrot Biletu może nastąpić jedynie z przyczyn leżących po stronie Muzeum (np. nieplanowane zamknięcie Muzeum), przy założeniu że Kupujący nie skorzystał z Biletu.
 5. Zwrotu Biletu zakupionego online należy dokonać poprzez zgłoszenie wysłane na adres e-mail: info@villalafleur.com.
 6. Wnioski o zwrot Biletu będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za subiektywną ocenę wystawy przez Kupującego i innych osób. W sytuacji gdy osoba uprawniona do korzystania z Biletu opuści Obiekt z powodu braku satysfakcji wystawą, Bilet nie podlega zwrotowi.
 8. W sytuacji uwzględnienia zwrotu Muzeum zwróci należność na rachunek konta bankowego,  z którego została dokonana transakcja.

 

§ 4 ZASADY OBOWIĄZYWANIA BILETÓW ULGOWYCH ORAZ BEZPŁATNYCH WEJŚĆ

 1. Bilet ulgowy przysługuje:
  a) uczniom i studentom do 26 roku życia posiadającym ważną legitymację uczniowską/studencką;
  b) kombatantom wojennym z ważną legitymacją kombatancką;
  c) osobom powyżej 65 roku życia po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości;
  d) osobom posiadającym ważną legitymację emeryta lub rencisty, pod warunkiem jej okazania;
  e) osobom posiadającym legitymację inwalidzką przy czym opiekun osoby niepełnosprawnej nie jest objęty ulgą.
 2. Bezpłatny Bilet przysługuje dzieciom do ukończenia 6 roku życia. a także po okazaniu stosownej legitymacji osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku inwalidzkim oraz członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ang. ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych  (ang. ICOMOS).
 3. Dzieci do 6 roku życia mogą wejść na teren Obiektu tylko przy opiece opiekuna, który ma ukończone min. 18 lat.
 4. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Muzeum przy wejściu do Muzeum.
 5. Osoby, które zakupiły bilety ulgowe zobowiązane są w dniu wizyty wraz z biletami okazać pracownikom Muzeum dokumenty uprawniające do zniżki.
 6. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi

 

§ 5 ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM

 1. Muzeum  otwarte jest dla Zwiedzających w środy, czwartki, soboty i niedziele, z wyjątkiem 24 i 25 grudnia, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Od powyższych zasad, zwłaszcza w sezonie letnim, wprowadzone mogą być wyjątki, a informacja o nich zamieszczana będzie na stronie internetowej http://nowa.villalafleur.pl/ oraz profilu Muzeum na Facebooku
 3. Wystawy w galerii można zwiedzać indywidualnie lub w grupach do 20 osób.
 4. Podczas zwiedzania należy zachować spokój i ciszę. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, a w szczególności biegać.
 5. Podczas zwiedzania należy zachować ostrożność, tak aby nie uszkodzić eksponatów.
 6. Nie wolno dotykać eksponatów oraz elementów architektury wystawowej.
 7. Muzeum nie jest przystosowane na potrzeby zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, szczególnie w zakresie dostępności poziomów „-1” oraz „+1”.
 8. Za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody materialne w szczególności w postaci zniszczenia, zalania, zadrapania, rozdarcia obrazu, rzeźby lub innego eksponatu muzealnego pełną odpowiedzialność ponosi Zwiedzający.
 9. Za osoby małoletnie oraz wszystkie szkody materialne wyrządzone przez osoby małoletnie na zasobach Muzeum pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. Opiekunowie osób małoletnich są zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na podopiecznych.
 10. Pracownik Muzeum jest uprawniony do interweniowania w wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, w tym wezwania ochrony Muzeum,, a także w przypadku nieprzestrzegania przez Zwiedzających wytycznych epidemicznych.
 11. Ze względów bezpieczeństwa i komfortu zwiedzających Muzeum może tymczasowo wstrzymać zwiedzanie i ruch w salach wystawowych.
 12. Sale wystawowe zostaną udostępnione zwiedzającym z wyłączeniem przestrzeni biurowych pracowników Muzeum oprócz pracowników obsługi wystaw.
 13. W salach wystawowych funkcjonuje monitoring rejestrujący i archiwizujący obraz w celu bezpieczeństwa w salach ekspozycyjnych. Nagrania są przechowywane przez 14 dni w celu ewentualnej weryfikacji osób oraz zachowywania odpowiedniego dystansu, a także bezpieczeństwa eksponatów (dzieł sztuki).
 14. Dodatkowo w Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  a) wnoszenia broni palnej;
  b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów
  c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystenta),
  d) wnoszenia okryć wierzchnich,
  e) jedzenia i picia,
  f) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  g) prowadzenia rozmów telefonicznych,
  h) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
  i) siadania na meblach,
  j) ślizgania się po posadzkach,
  k) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych,
  l) dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do
  m) profesjonalnego fotografowania i filmowania,
  n) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy
  o) eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych,
  p) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez zwiedzającego wystawę niniejszego Regulaminu, ujawnienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Muzeum zastrzega sobie prawo do:
  a) natychmiastowego zamknięcia wystawy,
  b) wprowadzenia zmian i/lub działań zmierzających do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa osobom przebywającym w Muzeum
  c) poproszenia/nakazu opuszczenia Muzeum.
 16. Osoby, które odwiedzają Muzeum w sprawach administracyjno-biurowych są zobowiązane do przestrzegania regulaminu zwiedzania Muzeum i zasad zachowania się w okresie epidemii.

 

§ 6 SZCZEGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS STANU EPIDEMII ORAZ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 1. W związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, kierując się ustawowym obowiązkiem zabezpieczenia oraz konserwacji zbiorów, a także dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zarażeniem, na czas trwania epidemii, Muzeum wprowadza szczególne zasady.
 2. Wszystkie osoby wchodzące do Muzeum są obowiązane do stosowania płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia do budynku lub używania rękawiczek ochronnych.
 3. Zwiedzający obowiązani są do zachowywania wymaganej odległości minimum 2 metrów od innych osób.
 4. Muzeum dostępne jest tylko dla osób posiadających własne maski (ewentualnie przyłbice) zasłaniające usta i nos. Nieprzestrzeganie tej zasady (zdejmowanie lub zsuwanie masek) skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.
 5. Godziny otwarcia Muzeum dla Zwiedzających będą ustalane w sposób zapewniający zachowanie jak największego dystansu przestrzennego.
 6. Pracownik Muzeum w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia zwiedzającego może skontrolować temperaturę termometrem bezdotykowym.
 7. Przy kasie i przy szatni może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe muszą czekać w odstępach 1,5 m.

 

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystając ze Strony, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dantex sp. z o.o. sp.k.
 2. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Dantex sp. z o.o. sp.k. w celach realizacji umowy sprzedaży Biletu, a także w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 3. Dantex sp. z o. o. sp. k. zobowiązany jest do ochrony danych osobowych przekazanych przez Kupujących w związku z korzystaniem ze Strony zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.), dalej jako „RODO”.

 

§ 8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Zwiedzający wchodzący na teren muzeum oraz ich bagaż mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
 2. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie mienia Muzeum.
 3. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
 4. Zwiedzający, który dokonał zniszczenia eksponatu, ekspozycji lub innych części Muzeum zostanie obciążony kosztami przywrócenia pełnej wartości uszkodzonego mienia lub zakupu nowego.
 5. Muzeum nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek zdarzeń na terenie obiektu (wewnątrz budynku i na terenie zewnętrznym), których zaistnienie wynika z nieprzestrzegania przez zwiedzających zapisów niniejszego regulaminu, ignorowania znaków ostrzegawczych,
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.
 7. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu.
 2. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum villalafleur.com oraz w kasach Muzeum.
 4. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w szczególności w kasach i punkcie informacyjnym Muzeum lub mailowo na adres info@villalafleur.com.